در صورت وجود مشکل تایید شده در محصول که قابل حل نباشد در طول 7 روز وجه شما برگشت داده خواهد شد